Užíváte statiny? Chraňte si játra. Můžete použít produkty z přírodní lékárny.

Statiny a hepatotoxicita

Zdroj: Postgraduální měsíčník pro lékaře (Campus medicorum) – Hematology
 
Statiny patří mezi nejčastěji předepi­sované léky ve světě.
Jenom v USA byly v roce 2003 statiny předepsány v deseti miliónech případů. Současné dostupné statiny mají velmi dobrý bezpečnostní profil. I když bylo popsáno velmi málo případů skutečného poškození jaterního parenchymu statiny, nejsou vzácné případy, kdy dochází k asymptomatickému zvyšování hodnot jaterních enzymů. To předepisujícího lékaře může znepokojovat. Podle studií, které hodnotily navýšení hladin transamináz do trojnásobku horní hranice normy ve dvou měřeních, činí incidence této abnorma-lity asi 3 % podle použitého statinu. Elevace hodnot enzymů je slabě spjatá s dávkou statinu. Po ukončení léčby nebo po snížení dávky dochází k úpravě hodnot. Nově se objevily zprávy, že statiny mohou vzácně indukovat nebo demaskovat autoimunní jaterní onemocnění, přičemž mechanismus tohoto procesu není dosud známý. Skutečné ireverzibilní jaterní poškození, vedoucí k fatálnímu jaternímu selhání či nutnosti transplantace, je u statinu extrémně vzácné, vezmeme-li v úvahu rozsah jejich preskripce.
Co mohou způsobit.
Z 51741 transplantací v USA v letech 1990-2002, byli jen tří pacienti, u nichž bylo podezření na vliv statinu. To je vzhledem k výraz­nému přínosu v prevenci kardiovas­kulárních onemocnění zanedbatelné riziko. Nejsou známy žádné indiká­tory rizika pro zvýšení hepatotoxicity u nemocných na léčbě statiny, snad s výjimkou asymptomatického zvýšení aminotransferáz. Není známo, jakým mechanismem vyvolávají statiny asymptomatickou elevaci aminotransferáz. Jedno z vysvětlení uvádí, že zvýšené aminotransferázy jsou spíše odrazem vyššího farmakodynamického efektu snižování hladin lipidů nežli přímého vlivu játrastatinu.
Nicméně je třeba dalšího dlouhodo­bého sledování a zhodnocení možných patologických změn jaterního paren­chymu. Statiny užívají dnes již i mladší osoby a případné důsledky dlouho­dobé, mnohaleté léčby nemohou být dnes ještě rozpoznány. Pokud jde o nealkoholickou jaterní steatózu a podávání statinu, nepanuje zde jednoznačný názor, zdali dlouhodobá aplikace statinu může zhoršit histologický nález. Např. podle Caldwella et al. tomu tak je. Dále není zatím známo, zda, dlouhodobá aplikace statinu může u lidí vyvolat hepatomy a další karcinomy, tak jak to bylo zjištěno v experimentu u hlodavců. Otázka si také vyžaduje dlouhodobých prospektivních studií.
 
 

Statiny a  Koenzym Q10

Doc. MUDr. Daniel Pella, PhD.,  nar. 1962 , od r. 2006 prednosta Kliniky preventívni medicíny a telovýchovného lékaŕství FN LP a LF UPJŠ v Košicích, vedoucí lékar Centra preventívni a sportovní medicíny Fakultní nemocnice L. Pasteura, do roku 2005 pracoval na II. interní klinice FNsP v Košicích. Doc. Pella je autor, resp. spoluautor více než 60 pub likaci v domácich a zabiamcmch casopisech vcetne Lancetu a huropean ŕieart Journal, autor kapitol ve 3 monografiích, z toho dvou zahraničních, organizá­tor domácich i zahraničních kongresu, člen redakční rady World Heart Journal, Cardiology/Kardiologie, Kardiológie pro praxi a Aterosklerózy, výkonný ŕeditel International College of Cardiology, člen výboru Slov. asociace aterosklerózy, člen Slovenské kardiol. společnosti, Evropské společnosti pro aterosklerózu (EAS), Mezinárodní společnosti pro aterosklerózu (IAS), Evropské kardiolo­gické společnosti (ESC) a Mezinárodního kolégia klinické výživy (ICCN).
 
Statíny dosiahli veľa úspechov na poli tzv. medicí­ny založenej na dôkazoch. Vydobyli si pevnú pozíciu v rámci sekundárnej prevencie ICHS, neskôr i pri­márnej a v posledných rokoch sa o nich hovorí nie­len ako o hypolipemikách, ale aj ako o látkach s tzv. pleiotropnými, nelipidovými účinkami. K tomuto zá­veru došli vedci v nadväznosti na výsledky viacerých klinických štúdií, ktoré nedokázali vysvetliť pokles morbidity a mortality pri liečbe statínmi len poklesom aterogénnych lipidov. Ako najdôležitejšie pleiotropné účinky sú v súčasnosti uvádzané protizápalové, antitrombotické, antiproliferačné, ďalej úprava endoteliálnej dysfunkcie, ktoré vo všeobecnosti vedú ku stabi­lizácii aterómového plátu. V tejto súvislosti sa menej hovorí o negatívnom pleiotropnom účinku statínov (inhibítorov 3 - HMG Co A reduktázy), ktorý súvisí s ich mechanizmom účinku, a to blokádou tohto en­zýmu. Dochádza nielen k blokáde tvorby cholesterolu, ale tiež i k blokáde syntézy endogénneho  koenzýmu Q10 (11).
 
Statiny blokují tvorbu koenzymu Q10
Koenzým Q10 (ubichinón, resp. ubidekarenón) je mimoriadne dôležitou substanciou nielen z hľadis­ka energetiky myokardu, ale aj stability bunkových membrán, vrátane myocytov, ktoré sa tak stávajú ná­chylnými na poškodenie s následnou myopatiou, resp. myozitídou a v najhoršom prípade rabdomyolýzou (12). V súčasnosti existuje viacero prác dokumentu­júcich možný negatívny efekt statínov na diastolickú funkciu ľavej komory v súvislosti so zníženou hladi­nou endogénneho koenzýmu Ql0 a následnou úpra­vou tejto poruchy substitučnou terapiou koenzýmom Q10  (13).
Liečba statínmi navyše vedie k inhibícii syntézy viacerých proteínov závislých od selénu, ktoré zrejme majú vzťah ku polyneuropatickému poškodeniu. Exis­tuje mnoho pacientov užívajúcich statíny, trpiacimi atypickými bolesťami s normálnymi hladinami kreatínkinázy bez klinických prejavov myopatie, u kto­rých je potrebné myslieť aj na možnosť polyneuropatie (14).
 
Doplňte koenzym Q10
Statíny sa budú zrejme v blízkej budúcnosti podá­vať stále viac a viac, pretože je spojená so značným kli­nickým benefitom. Ak sa však máme pridržiavať Hippokratovho "primum nil nocere", potom je namieste každá aktivita vedúca k zvyšovaniu bezpečnosti kaž­dej terapie. Na základe známych skutočností by bolo nanajvýš rozumné pacientom užívajúcim statíny indi­kovať aj substitučnú liečbu koenzýmom Q10 (15). Navzdory úspechom medicíny v posledných desaťro­čiach je úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia stále vysoká. Ani široká škála farmakoterapie kombinovaná s invazívnymi procedúrami nedokáže dostatočne elimi­novať nepriaznivé štatistiky. Na druhej strane sa často zabúda na základ terapie mnohých ochorení, ktorým je i pri kardiovaskulárnych ochoreniach úprava životného štýlu, zlepšenie stravovacích návykov, dostatok pohybu, ale i správny dostatočný prívod mnohých mikronutrientov. Ako ukázal i tento stručný prehľad, už dnes disponujeme pomerne silnou medicínou dôkazov sved­čiacich pre pozitívne účinky  koenzýmu Q10. Okrem toho netreba takisto zabúdať i na možné vedľajšie účin­ky terapie mnohých účinných farmák (statínov), ktoré by takisto bolo možné obmedziť suplementáciou koen­zýmu Q10. Viaceré klinické štúdie už priniesli, alebo pravdepodobne prinesú dôkazy o prospešnosti suplementácie koenzýmom Ql0 predovšetkým u pacientov s ischemickou chorobou srdca, srdcovým zlyhávaním, ale i ďalšími kardiovaskulárnymi ochoreniami.
 
Závěrem
Nakoniec je potrebné zdôrazniť, že nie každý koen­zým Q10 dostupný na našom farmaceutickom trhu je rovnako efektívny. Veľmi dôležitá je otázka biologickej dostupnosti koenzýmu Q10, z tohto pohľadu podstat­ne výhodnejšie sú biologicky aktívne, mikrokryštalické formy koenzýmu Q10, ktoré sa dobre rezorbujú z tráviaceho traktu a tým zaistia i dostatočné hladiny koenzýmu Ql0 v plazme i cieľových tkanivách.
Literatúra: kontaktujte info@amps.cz
 
 

 

zbozi
facebook
youtube
instagram
Sledujte nás na Facebooku, Youtube a Instagramu.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.